Slovník trhu práce


Absencia - neospravedlnená neprítomnosť zamestnanca na pracovisku.

Assessment centrum
- tiež známe ako hodnotiace centrum, je do veľkej miery spoľahlivá a rozšírená metóda výberu zamestnancov. Pozorovateľom poskytuje reálnejší obraz o tom, ako jednotliví kandidáti  reagujú počas dopredu  pripravených a nasimulovaných scénok, riešení a zadaní. Sleduje sa napr. ich schopnosť zvládania stresu,  komunikatívnosť, rozhodnosť, vedenie ľudí, organizačná schopnosť a pod.). Kandidáti sú hodnotení skupinovo alebo individuálne a to na základe svojho výkonu a stanovených kompetencií. Tie závisia od pracovnej pozície voči ktorej sú posudzovaní.

Benefit - forma odmeny nefinančného charakteru, ktorú poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom v snahe motivovať ich k lepšiemu pracovnému výkonu.

Bossing - pozri mobbing; šikanovanie podriadených zo strany nadriadeného pracovníka.

Brainstorming - technika nekontrolovaného generovania (produkovania) nápadov v rýchlom slede za sebou, ktoré sa na prvý pohľad môžu častokrát zdať nevhodné či neuskutočniteľné.

Cafeteria systém - systém odmeňovania pracovníkov, ktorého princípom je výber zamestnaneckých výhod (benefitov) zamestnancami podľa vlastného uváženia.

Centrum zdieľaných služieb - samostatný subjekt sídliaci zväčša v odlišnom štáte ako centrála spoločnosti. Poskytuje najmä účtovnú, mzdovú, ale i IT podporu jednotlivým útvarom v rámci spoločnosti. Sú zakladané v krajinách s nízkou cenou práce a vysokokvalifikovanou pracovnou silou, čím sa významnou mierou podieľajú na znižovaní prevádzkových nákladov spoločnosti.

Curriculum vitae/CV - pozri životopis

Čistá mzda – (lat. netto) mzda vyplácaná zamestnancom znížená o povinné odvody a daň, resp. iné zrážky (stravné, doplnkové dôchodkové sporenie, splátky, výživné, exekúcie a pod.).

Delegovanie
– presúvanie pracovných úloh a činností na podriadených zamestnancov.

Development centrum
- nazývané tiež rozvojové centrum, je intervencia v rámci riadenia kariéry využívajúca metódy assessment centier k identifikovaniu a formulovaniu individuálnych rozvojových potrieb a plánov pre zamestnancov.

Door-to-door - typ obchodnej praktiky, kedy predavač chodí od dverí k dverám a ponúka na predaj častokrát nekvalitný alebo predražený tovar či službu.

Executive search - pozri headhunting

Emočná inteligencia - označovaná tiež ako EQ, je súbor emočných schopností, charakteristík a kvalít špecifických pre každého človeka, ktoré využívame v každodennom živote pri dosahovaní cieľov, spolupráci a vychádzaní s inými ľuďmi a pod.

Fluktuant - osoba, ktorá často strieda zamestnanie.

Hard skills - častokrát nazývané tiež „tvrdé zručnosti", je súbor schopností a zručností technického a administratívneho charakteru, ktoré si je možné počas života bez väčšej námahy osvojiť (napr. písanie na stroji/počítači, obsluhovanie strojov a pod.).

Headhunter - slangovo nazývaný tiež „lovec hláv" či „lovec mozgov", je osoba so skúsenosťami s náborom zamestnancov, ktorá v mene svojho klienta cielene vyhľadáva a následne priamo oslovuje prevažne pracovníkov stredného a vrcholového manažmentu s konkrétnou ponukou práce.

Headhunting - slangovo nazývané tiež „lovenie hláv" či „lovenie mozgov", je cielené vyhľadávanie a priame oslovovanie pracovníkov prevažne stredného a vrcholového manažmentu s konkrétnou ponukou práce v mene klienta.

Home office - vykonávanie pracovných úloh z pohodlia domova, ktorému predchádza ústna a/alebo písomná dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Human Resources – (angl. ľudské zdroje) je oddelenie v rámci spoločnosti, ktoré má na starosti všetky procesy v rámci ľudských zdrojov, t. j. nábor, výber, rozvoj a prepúšťanie zamestnancov, ich odmeňovanie a motivovanie, riešenie pracovno-právnych záležitostí, budovanie firemnej kultúry a pod.

Chránená dielňa – nazývané tiež chránené pracovisko, je pracovisko zriadené právnickou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

Interview - pozri pohovor

Job-hopper - pozri fluktuant

Junior - služobne mladší zamestnanec.

Kompetencia - konkrétna schopnosť alebo spôsobilosť zahŕňajúca určitú úroveň poznania daného jednotlivca.

Kouč - (z angl. slova coach) vysokokvalifikovaný odborník v problematike koučovania, ktorý rozvíja potenciál klienta a napomáha mu v dosahovaní jeho osobných a profesionálnych cieľov. Nato využíva rozličné koučovacie techniky, pričom sa snaží správne formulovanými otázkami naviesť klienta, aby si na ne sám odpovedal.

Koučovanie - vzťah medzi dvoma rovnocennými partnermi - koučom a koučovaným založený na vzájomnej dôvere, otvorenosti a úprimnosti. Je to špecifická a dlhodobá starostlivosť o človeka, o jeho úspešnosť a rast v profesionálnom i osobnom živote. Základnou metódou kouča je kladenie otázok s úmyslom doviesť koučovaného k tomu, aby si sám odpovedal, poznal lepšie sám seba a svoje okolie, stanovil si víziu svojej budúcnosti, odvodil z nej svoje ciele a tak ich začal krok za krokom uskutočňovať. Koučovanie pracuje s potenciálom človeka ako ho odhaliť, uvoľniť, správne nasmerovať a využiť.

Mobbing - šikanovanie kolegov zo strany jednotlivcov alebo kolektívu, ktorého cieľom je zosmiešniť šikanovaných a donútiť ich k podaniu výpovede.

Motivačný list - dokument posielaný spolu so životopisom objasňujúci dôvody reagovania na obsadzovanú pracovnú pozíciu.

Off-shoring - presúvanie výroby do krajín s nízkou cenou práce  (väčšinou ázijské a latinskoamerické krajiny) s cieľom minimalizovať výrobné a prevádzkové náklady spoločnosti.

Outplacement - proces zmierňovania negatívnych dôsledkov vyplývajúcich zo straty zamestnania iniciovaný a vedený zväčša bývalým zamestnávateľom, ktorého cieľom je pomôcť prepusteným zamestnancom zorientovať sa na trhu práce a nájsť si čo najskôr nové zamestnanie.

Outsourcing - poverovanie externých spoločností špecializujúcich sa na určitú oblasť (napr. IT, vedenie účtovníctva a pod.) vykonávaním činností, ktoré by boli pre spoločnosť inak nerealizovateľné, resp. finančne náročné.

Personálny leasing - proces dočasného prideľovania („požičiavania") zamestnancov, ktorí majú uzatvorenú pracovnú zmluvu s personálnou agentúrou na vykonávanie prác pre externú spoločnosť. 

Pohovor - formálne stretnutie osoby zodpovednej za výber a prijímanie zamestnancov spoločnosti a uchádzača o zamestnanie, ktorého cieľom je zistiť, či je daný kandidát vhodným adeptom na obsadzovanú pracovnú pozíciu.

Rekvalifikácia - nadobudnutie novej schopnosti alebo zručnosti na základe absolvovania tzv. rekvalifikačného kurzu. Kurz môže trvať niekoľko dní, nezriedka však zopár mesiacov. Jeho cieľom je pripraviť človeka na nové pracovné uplatnenie (častokrát sa odlišuje od pôvodného uplatnenia daného človeka).

Resume - termín označujúci životopis (používaný v USA a Kanade).

Sabbatical - (z angl. sabbatical leave) dlhodobé voľno v trvaní od 2 mesiacov do 2 rokov poskytované zamestnancom na zregenerovanie psychických a fyzických síl.

Senior - služobne starší zamestnanec.

Shared Services Center - pozri Centrum zdieľaných služieb

Skúšobná doba - lehota upravená v pracovnej zmluve v trvaní najviac tri mesiace, počas ktorej môže ktorákoľvek zo zmluvných strán ukončiť pracovný pomer bez udania dôvodu.

Služobná cesta - je čas od nástupu zamestnanca na cestu a výkon práce v inom mieste, ako je jeho pracovnou zmluvou určené pracovisko.

Soft skills - alebo „mäkké zručnosti", je súbor ľudských schopností a zručností založený na našich osobnostných a charakterových vlastnostiach (napr. schopnosť riešiť problémy, delegovanie úloh, motivovanie iných, asertivita a pod.).

Sprievodný list - pozri motivačný list

Superhruba mzda - suma pozostávajúca z hrubej mzdy, dane a odvodov, ktoré za zamestnanca odvádzal zamestnávateľ.

Syndróm vyhorenia - nazývaný tiež syndróm vyhasnutia, vypálenia či vyprahlosti, je stav emocionálneho, mentálneho a fyzického vyčerpania spôsobeného nadmerným a dlhodobým stresom.

Teambuilding
- proces cieleného stmeľovania pracovného kolektívu prostredníctvom špeciálnych úloh, hier, súťaží a pod.

Telesales - aktívne oslovovanie potenciálnych zákazníkov s ponukou na kúpu tovaru alebo služieb prostredníctvom telefónu.

Znalostný management - (z angl. knowledge management) všeobecný pojem označujúci snahu organizácie o zaistenie toho, aby sa učenie, informácie a skúsenosti jednotlivcov a podskupín stali dostupné pre všetkých členov danej organizácie. Ide o riadenie zdieľania informácií v rámci spoločnosti.

ZŤP - zdravotne ťažko postihnutý.

Životopis - dokument v rozsahu jednej až niekoľkých strán obsahujúci základné informácie o uchádzačovi o prácu, jeho pracovných skúsenostiach, schopnostiach, znalostiach a pod.